ملکه تایلند می توانست نجات داده شود- ویدئو

ملکه جوان  تایلند به نام ساناندا به دلیل غرق شدن جان خود را از دست داد درحالیکه می توانست توسط خدمه کشتی نجات پیدا کند. 

 کشتی سلطنتی هنگام عبور از بزرگترین رودخانه تایلند به نام رودخانه چائو فرایا به دلیل جریان شدید آب دچار سانحه شد و ملکه که باردار بود  و دختر 2 ساله اش در آب افتادند و غرق شدند.

هیچ یک از همراهان سلطنتی به آنها کمک نکردند. همه خدمه و محافظان سلطنتی به دلیل ترس از اعدام شدن بدون هیچ اقدامی فقط ایستادند و غرق شدن آنها را تماشا  کردند. چون قانون در آن زمان به افراد عادی اجازه نمی داد به هیچ یک از اعضای خانواده سلطنتی دست بزنند و زیر پا گذاشتن این قانون مجازات اعدام داشت.