پسر یک سیاستمدار که توسط آدمخوارها خورده شد-ویدئو

 نلسون راکفلر  فرماندار نیویورک بود و بعدها معاون رئیس جمهور آمریکا شد.پسری به نام مایکل داشت، این عکس در سال 1960 وقتی مایکل جوان به گینه نو سفر کرد گرفته شده است.

مایکل راکفلر یک سال بعد وقتی در گینه نو با قایق به تنهایی پارو می زد ناپدید شد. چون به تنهایی به طرف ساحل آدمخوارها رفته بود. حتی شاهدانی بودند که دیدند قایق او واژگون شد. مایکل از آن لحظه به بعد هرگز دیده نشد.

آن طور که گفته می شود آدمخوارها او را گرفتند ، سرش را بریدند و گوشت تنش را خوردند. قبیله آسمات ها که به قبیله آدمخوار معروف بودند سفیدپوست ها را موجودات ماوراء الطبیعی می دانستند و معتقد بودند که با خوردن گوشت یک سفیدپوست ، نیروهای ماورایی او را کسب می کنند.