قبیله ای که اگر شوهر بمیرد زن، انگشت خودش را قطع می کند-ویدئو

در پاپوا گینه نو , در منطقه ای دورافتاده, قبیله دانی زندگی می کنند. مردان از چیزی به نام. کوتکاس  برای غلاف کردن آلت شان استفاده می کنند. زنان قبیله هم اکثرا دامنی کوتاه از علوفه می پوشند و بس.

رسم عجیبی برای عزاداری دارند که دولت آن را ممنوع کرده اما آنهایی که خیلی پایبند رسوم خود هستند هنوز هم بصورت پنهان اجرا می کنند. وقتی زنی, شوهرش بمیرد برای آرامش روح آشفته او و به نشانه عزا, انگشت دست خودش را قطع می کند. اگر زن تمام انگشتان دستش را قطع کند یعنی اینکه تا آخر عمر می خواهد بیوه بماند.

زن همچنین اگر فرزند کوچک داشته باشد انگشتان او را گاز می گیرد و معتقدند که با این کار, فرزند عمر طولانی خواهد داشت. زن همچنین بعضا گوش خودش را هم می برد. به مدت یک هفته در لجنزار غلت می زند و خودش را تمیز نمی کند. قبیله دانی  در پاپوا گینه نو معتقدند که انگشتان دست, نشانه پیوند و اتحاد هستند و وقتی شوهر بمیرد یعنی اینکه این اتحاد از بین رفته است. معتقدند که وقتی عزیزی بمیرد این درد باید هم روحی باشد هم جسمی.