ترتیب حرکت گله گرگ؛ رئیس پشت سر همه حرکت می کند چون...

به عکس دقت کنید. سه گرگ جلو پیر و ضعیف هستند، در جلو حرکت می کنند تا سرعت گروه را تنظیم کنند تا هیچکدام عقب نمانند.

پنج قلاده گرگ بعدی، قوی ترین ها هستند، آنها وظیفه دارند در صورت حمله از طرف جلو، از گله محافظت کنند.

گرگ های وسط که اعضای دیگر گله از جمله زخمی ها، توله ها و ماده گرگهای باردار هستند و همیشه در برابر هر حمله ای محافظت می شوند.

پنج گرگ عقب نیز جزو قوی ترین و بهترین های گله هستند. آنها هم وظیفه محافظت از عقب در صورت حمله را بر عهده دارند.

آخرین گرگ، رئیس گله است.

رئیس گله گرگ ها، باید اطمینان حاصل کند که هیچ عضوی از گله عقب نمانده است. گله را متحد و در یک مسیر نگه می دارد. او همیشه آماده است تا به هر سمتی بدود تا از کل گروه محافظت کند و به عنوان "بادیگارد" خدمت کند.

 

معنای رهبر واقعی بودن را از گله گرگ ها باید آموخت.

بحث، جلوتر از همه حرکت کردن نیست. مهم، مراقبت از تیم (گروه) است!