اول باید بپرسیم چه کسی ظرف را تکان داد

اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک محفظه شیشه ای بریزید، هیچ اتفاقی نمی افتد.

اما اگر ظرف را تکان دهید، مورچه ها شروع به کشتن یکدیگر می کنند.

مورچه های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاهان معتقدند قرمز دشمن است.

اما دشمن واقعی کسی است که ظرف را تکان داده است.

در جامعه  هم همینطور است.

قبل از شروع مبارزه با یکدیگر، باید از خود بپرسیم: چه کسی ظرف را تکان داد؟

در قلب و روح خود باور داشته باشید که قادر به انجام کارهای بزرگ در زندگی خود هستید.

تنها چیزی که سد راه شماست خودتان هستید.