برای اینکه خودت رو آدمی باشخصیت و با اعتماد به نفس نشون بدی:

-بدون توجه به اینکه طرف صحبت ات کیه یا چیکاره است  به چشماش نگاه کن.

-هیچ وقت با استرس ظاهر نشو، همیشه آرام رفتار کن.

-ضعف خود را نشان نده، اجازه نده مردم از آن علیه ات استفاده کنند.

-شیک بپوش، وهمیشه ساعت ببند.

-اگر سئوالی ازت پرسیده شد بلافاصله پاسخ نده، چند ثانیه صبر کن، بعد خونسرد و کوتاه پاسخ بده.

-آهسته و آرام صحبت کن، این نشان می دهد که تو اعتماد به نفس بالایی داری و حرفهات سنجیده و پخته است