داستان تلخ این عکس تاریخی

این عکس یکی از عکس های تاریخی و معروف دنیاست. پسر ده ساله ژاپنی پابرهنه ای است که عکس اش توسط یک عکاس آمریکایی به نام جو اودانل ، اندکی پس از بمباران اتمی ناکازاکی توسط آمریکا گرفته شده است.


سالها بعد از آن واقعه، جو اودانل در مصاحبه با یک گزارشگر ژاپنی گفت: پسر بچه ای را دیدم که تقریبا ده ساله بود. یک نوزاد را کول می کرد. کفشی به پایش نبود. سر کوچولویی که به پشتش بسته بود به عقب افتاده بود انگار که به خوابی عمیق رفته است. پسر پنج یا ده دقیقه همانجا ایستاد. مردان سفیدپوش به سمت او رفتند و بدون این که حرفی بزنند ریسمان را باز کردند. همانجا بود که فهمیدم نوزاد مرده بوده است. مردان جسد را گرفتند و سوزاندند. پسر بدون اینکه حرکتی بکند ایستاد و شعله های آتش را تماشا کرد. حین تماشا، آنقدر لب پایینش را گاز گرفت که از خون می درخشید. وقتی شعله آتش مثل غروب آفتاب رو به افول رفت پسر برگشت و بی صدا دور شد

پایان