رکورد بلندترین ریش ، هنوز نشکسته است

هانس لانگ ست از نروژ در سال 1865 وقتی 19 ساله بود در مسابقه بلندترین ریش شرکت کرد. هانس تصمیم گرفت تا هرگز ریش اش را کوتاه نکند. یازده سال بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا تشکیل خانواده داد.


هانس در بخصوص در محله ای که زندگی می کرد معروف شد و حتی بچه ها با ریش بلند او بازی می کردند. هانس ریش اش را با دقت نگهداری می کرد و دائما بلندتر می شد. در سال 1922 ریش هانس با بیش از پنج متر طول،  بلندترین ریش انتخاب شد.


هانس در سال 1927 در سن 81 سالگی از دنیا رفت. وی پیش از مرگ به پسرش وصیت کرد که وقتی بمیرد پیش از دفن شدن، ریش او را بتراشد و از آن نگهداری کند. ریش پنج و نیم متری هانس بعد از چند دهه که در اتاق زیر شیروانی آنها نگهداری شد در نهایت به موزه انسان شناسی اهدا شد.

رکورد بلندترین ریش هنوز هم به مرحوم هانس اختصاص دارد و هنوز کسی نتوانسته رکورد او را بشکند.